رهایی از خفگی با طناب، زمانی که در صندلی جلو نشستید. البته همه این تکنیک ها نیاز به تمرین و حفظ خونسردی داره.