علیرضا زاکانی: بحث جمعیت در کشور به نقطه بحرانی رسیده است که احتیاج به تمهیدات خاص دارد. زوج های نابارور را بیمه خواهیم کرد تا بچه دار شدن به عنوان آرزو نباشد تعلیم و تربیت، تحکیم خانواده و رشد جمعیت که جزو برنامه اصلی ماست. در ادامه تیکه به نماینده همتی که حاضر به مناظره نشد در برنامه دوم مناظره انتتخاباتی هیجدهم خرداد هزار و چهارصد