رئیسی: یکی برخوردار از حقوق نجومی می‌شود و یکی حقوق کمتر در نظام سلامت حقوق ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون می گیرد و یک پرستار دریافت‌ های ناچیزی داشته اند؛ مناظره انتخاباتی هیجدهم خرداد هزار و چهارصد