محسن رضایی: میخواهیم به معنای واقعی نفت را ملی کنم یارانه ۴۵۰ هزارتومانی در زمان پرداخت خودش ۲۰ دلار بوده، من منت نمیگذارم این وظیفه من است مواضع مطرح شده در مناظره هیجدهم خرداد هزار و چهارصد