شیوه مناظره، شیوه مناظره تبدیل به مسابقه هفتگی شده بهتر بود موضوعات مهمتری مطرح شود، سوالاتی که برای مردم هم مهم باشد؛ انتقاد آقای همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در برنامه مناظره انتخاباتی هیجدهم خرداد هزار و چهارصد