کلیپ کوتاه رمز موفقیت : تنبل ها کم تلاش می کنند منتظر موفقیت می مانند اما برنده ها سخت کار می کنند و هنوز نگرانن کم کار کرده باشند؛ با زیرنویس فارسی برای وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام