کلیپ جالب آشنایی با رانت از طریق قاعده جنگ دایناسورها که دراصول اقتصاد مورد بحث قرار می گیرد.