عموپورنگ خنده اش گرفته و نمی تونه جلوی بع بعی درست بازی کنه قسمتی از پشت صحنه برنامه کلبه عموپورنگ