خیلی از خانم ها از شال های هدا دار که خیلی هم شیک و زیبا هستند برای حجاب استفاده می کنند