ویدئویی از استاد قرائتی ویژگی های سلبی که قرآن برای انتخاب اصلح بیان می کند