سلام ای قرار دل بیقرارم؛ سلام ای طلوع شب انتظار؛ بیا ای عزیز دل فاطمه؛ به زخم دل شیعه مرهم بزن؛ تو آقا بیا من خراب توام.