پانته آ بهرام: رفیق داروی روح آدمه؛ نظر خانم بازیگر در برنامه همرفیق شهاب حسینی