سردار آزمون در برنامه ستاره های پژمان جمشیدی از میان فرهیختگان ایران 5 نفر را برای یک مهمانی انتخاب می کند.