خاطره بامزه سردار آزمون از پزشکی که او را به دنیا آورد و گفت خیلی کم خون است