مقام معظم رهبری: انتخابات دریک روز انجام می گیرد اما اثر آن در چند سال باقی می ماند!