مثل کوهها خیلی سرسرختیم، با کم و زیاد خیلی خوشبختیم، توی قلبم عشق و امید، من همون خورشیدم آره همون خروشید؛ ترانه کودکانه در برنامه کلبه عموپورنگ