سخنان مقام معظم رهبری در مورد عده ای که اگر نتایج انتخابات بر خلاف میل آنها باشد با زیر سوال بردن نهادهای انتخاباتی باعث اغتشاش می شوند.