مقام معظم رهبری،: به حرف این کسانی که ترویج می کنند چه از داخل چه از خارج که فایده ای نداره نرید ما نمیریم پای صندوق اعتنا نکنید...