هر گوشه از دل خاک تو ایران، لاله ها رویید و قصه فراوان، یک وجب از تو ندهم ارزان، می مانم پای تو از دل و جان؛ شعر کودکانه وطن با اجرای داریوش فرضیایی در برنامه کلبه عموپورنگ