سلاحی برای تیراندازی تک تیر که بشکل خودکار یا مداد اتود طراحی شده و فشنگ تا کالیبرهای متوسط می تواند شلیک کند.