معادل سازی فرهنگی در زبان های آنها یکی از بخش های جذاب آموزش زبان است این قسمت بخشکی شانس در زبان انگلیسی