کلیپ کوتاه از شعر فاضل نظری فرقی میان طعنه و تعریف خلق نیست، چون رود بگذر از همه سنگ ریزه ها مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ