همتی: کسری بودجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی را، با ورود بانک مرکزی به بورس و فروش اوراق خزانه به مردم جبران کردم.