دکتر علی اصغر زنده دل: کم خونی کمبود اکسیژن و خستگی را موجب می شود و مانر بودن وقتی خطرناک می شود که زوجین اینطور باشد.