همتی علیزاده فکر کردین با ترکی حرف زدن میتونین ما ترکارو گول بزنید، ببین با این کارا نمیتونی، رای جمع کنید.