امام خمینی: من از همه می خوام، من التماس می کنم به ملت ایران، غربزده ها را کنار بزارید، عده شون خیلی زیاد هم نیست، اما پرروییشون زیاد است، عده شون زیاد نیست، ادعاشون زیاده است.