آخرین نظرسنجی‌ مراکز معتبر نشان می‌دهد که رقمی در حدود ۴۵ درصد مردم به‌احتمال‌زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند اما دلایل اصلی کاهش مشارکت در انتخابات چیست و چه عواملی می تواند به بیشتر شدن شور انتخاباتی کرده و باعث افزایش مشارکت مردم شود؟