کلیپ مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ در مورد بخشش خدا.