اظهارات عبدالناصر همتی هنگام ورود به سالن مناظره ها.