سخنان رهبر انقلاب در مورد حضور مردم در انتخابات باعث اقتدار خواهد شد. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضا مجازی بسیج استان کرمان