نقل جریان فرد گنهکاری که ناامید از بخشش به خدمت رسول الله آمد و ...