موشن استوری سخنان سردار سلیمانی در مورد جامعه ای سالم می شود که افراد صالح بر آن حاکم باشند.