سخنان اشخاص برجسته جهان در مورد شخصیت امام خمینی رحمت الله.