روایت رهبری درباره فرمایش امام راحل درباره به عهده گرفتن رهبری جامعه