برای اینکه سفره شیک و خوشگلی داشته باشید ازاین ترفند و ایده تا دستمال سفره برای یک دیزاین خوب سفره آرایی استفاده کنید.