کلیپی از سخنرانی علیرضا زاکانی درمورد شیوه حکمرانی دولت و پایین امدن ارزش پول ملی