ایران وطنم، جان و طنم، خاک رهایی محد هنری مامن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جانا تن من هر دو فدای وطن من، روزی پدری رفت تا زنده بمانم، روزی پسری تا پاینده بمانی؛ موزیک ویدئو عالی ایران جان که جمعی از خوانندگان کشور آن را اجرا نمودند.