خاطرات جواد خیابانی از سفر به کشور چین در المپیک پکن.