بیان نظرات آقای دکتر ابراهیم رییسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در بدون تعارف محسن رضوانی در دوازدهم خرداد هزار و چهارصد