ناظم حکمت: مردم طعم انواع غذاها و مـیوه ها را می شناسند من طعم انواع جدایی ها را و حـسرت ها را؛ بخشی از شعرخوانی اردشیر رستمی در برنامه کتاب باز سروش صحت مناسب وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام