استاد پناهیان: فکر می کنم مهمترین چیزی که در این انتخابات باید دنبالش باشید تحول خواهی هست چراکه رهبری هم این مورد را برجسته کرده اند.