علی به حرف باباش گوش نکرد و با حواس پرتی از خیابان رد شد که یکدفعه صدای ترمز ماشینی بلند شد و؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بیب برو کنار