آنان با دستهای بسته پر پر شدند تا ما دستان باز کشور را سرافراز کنیم؛ کلیپ کمتر دیده شده از زنده به گور کردن بسیجی های غواص توسط افسر بعثی