عشق یعنی به تو رسیدن، یعنی نفس کشیدن تو خاک سرزمینت...