ای گسترده آمرزش، ای گشاده دست به رحمت، ای آقای من به عزتت سوگند، اگر مرا برانی از درگاهت دور نخواهم شد.