اگر میخواهید نظام جمهوری اسلامی، اقتدار خودش را در چشم جهانیان حفظ بکند، باید در انتخابات شرکت کنید...