سردار حاج قاسم سلیمانی: جامعه ای صالح می شود که افراد صالح بر آن حاکم شوند.