گوشه ای از اقتدار هوایی جمهوری اسلامی ایران و تلاش های شبانه روزی خلبانان مقتدر نیروی هوایی برای تأمین امنیت ایران.