کلیپی تقطیع شده از آیت الله علم الهدی در فضای مجازی در حال انتشار است مبنی بر اینکه "رهبری معظم انقلاب فردی معصوم است و هرکسی خلاف این اعتقاد را داشته باشد یا دیوانه است و یا عامل دشمن است!!" فیلم کامل این سخنان را مشاهده کنید