اردک تک تک، تک اردک. یه روز یه مرده می‌خوره به نرده...! فقط اینا نیست که! من رفتارهای خوبه دیگه‌ ای هم دارم؛ قورقوری از عموپورنگ انتقاد می کنه در برنامه کلبه عموپورنگ